Japan Super Foods verkoopt producten en verleent diensten aan zowel particuliere- als zakelijke klanten in onze groothandels en webshop.

Ons website address is: https://www.japansuperfoods.com/.

Wanneer u onze website (https://www.japansuperfoods.com/) bezoekt, bestelt bij onze winkel (of partners zoals bol.com) of persoonlijke informatie aan ons verstrekt, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, bewaard, gebruikt en openbaar gemaakt op de wijze die in dit privacyreglement is uiteengezet.

De door u aan Japan Super Foods verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van hetgeen in deze verklaring is bepaald, worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

U bent niet verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar als u de informatie die we nodig hebben niet verstrekt, dan kunnen we u mogelijk niet helpen of uw bestelling niet verwerken. Als u het niet eens bent met de procedures die zijn beschreven in dit privacy regelement, dan wordt u verzocht om ons geen persoonlijke informatie te verstrekken en om interactie met onze websites te vermijden.

Door het gebruik van onze website, het doen van een bestelling of het verstrekken van persoonlijke informatie wordt u geacht het reglement, zoals in deze verklaring is uitgewerkt, te accepteren. 

 

1. Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing binnen Japan Super Foods en de franchiseondernemingen aangesloten bij deze formule en heeft betrekking op alle verwerking van persoonsgegevens van klanten.

 

2. Begripsomschrijving

– persoonsgegeven: elk gegeven die herleidbaar is tot een klant of een derde belangstellende.

– verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,  bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband  brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

3. Doel

Het  verwerken van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor zover dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens door de klant aan Japan Super Foods zijn verstrekt,  de (optimalisatie van de) dienstverlening aan de klanten van Japan Super Foods.

Japan Super Foods kan persoonsgegevens gebruiken voor o.a.: om de (toekomstige) bestelling van de klant op de meest optimale manier  te verwerken; om door de klant gedane bestellingen financieel af te handelen; om  de relatie met de klant te onderhouden en uit te breiden onder meer door het toesturen van nieuwsbrieven aan klanten en door klanten op de hoogte te stellen van voor hen interessante aanbiedingen en assortimentswijzigingen binnen Japan Super Foods; voor statistische en communicatieve doeleinden.

Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de verbetering van de bedrijfsvoering van Japan Super Foods.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze verkregen zijn.

Japan Super Foods vraagt de klant om instemming en informeert de klant over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens omgaat.

 

4. Welke gegevens worden verzameld

De persoonsgegevens kunnen bestaan uit de volgende gegevens:

voor- en achternaam

geslacht

adresgegevens

telefoonnummer

e-mailadres

bedrijfsnaam

locatiegegevens

betaalgegevens (voor zover van toepassing)

gegevens over jouw activiteiten op onze website

ip-adres

internetbrowser en apparaat type

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

5. Verstrekking van persoonsgegevens

Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift

en/of

indien zulks noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze informatie aan Japan Super Foods is verschaft. In dit verband kunnen Japan Super Foods en de franchisenemers van Japan Super Foods onderling en met andere partijen uw informatie uitwisselen:

met aan ons gelieerde eenheden, leveranciers en derde partijen die aan ons of namens ons diensten leveren (bijvoorbeeld derde partijen die uw online betalingen verwerken, aanbieders van IT-beheer, derde partijen die analyses van klantbestellingen bieden, aanbieders en verwerkers op het gebied van IT en cloudopslag, externe leveranciers die onze sms-dienst verzorgen en mailingverzorgers);
als u een bestelling doet via onze website, mobiele website of app, zal de betaling via een creditkaart, pinpas, Ideal of andere medium worden overgedragen en worden beheerd door een derde partij die betalingsdiensten aanbiedt en die de betaling zal bevestigingen aan Japan Super Foods door het verstrekken van de transactie-id en de status van de betaling;
met enige andere derde partij die aan u is bekendgemaakt op het moment dat uw informatie werd verzameld. Of nadat uw informatie werd verzameld en op voorwaarde dat aan andere toepasselijke vereisten van de wetgeving op het vlak van gegevensbescherming wordt voldaan.
Anonieme gegevens kunnen ten behoeve van statistische en/of wetenschappelijk onderzoek, mits dienstbaar aan de realisering van de doelstellingen van Japan Super Foods aan derden beschikbaar worden gesteld.

Japan Super Foods sluit verwerkersovereenkomsten voor zover deze partijen geen zelfstandige verplichting hebben tot het verwerken van persoonsgegevens.

 

6. Bewaren van de gegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan als redelijkerwijs nodig is voor een goede dienstverlening en/of levering van product(en).

Japan Super Foods conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven. Er zal een interne procedure aanwezig zijn voor het afhandelen van incidenten.

 

7. Beveiliging van de verwerking

Japan Super Foods legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de  tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Geen enkele gegevensbeschermings- of beveiligingsmaatregel is echter geheel veilig en we kunnen de beveiliging van uw informatie dan ook niet garanderen, en dit geldt in het bijzonder bij online overdrachten. U moet ervoor zorgen dat uw informatie wordt beschermd (bijvoorbeeld door het beschermen van uw gebruikersnamen en wachtwoorden) en u moet ons zo snel mogelijk in kennis stellen wanneer u zich bewust wordt van eventuele inbreuken op de beveiliging.

Japan Super Foods zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij van u verzamelen en bewaren nauwkeurig, compleet en actueel is. We raden u echter aan om ons te informeren over wijzigingen in uw informatie, zodat we over een nauwkeurige, complete en actuele versie van uw informatie kunnen beschikken. U wordt verzocht ons in kennis te stellen als u denkt dat uw informatie moeten worden bijgewerkt of gecorrigeerd. U kunt op elk gewenst moment om toegang tot uw informatie en om correctie daarvan vragen. Dergelijk verzoeken dienen rechtstreeks aan ons te worden gericht door contact met ons op te nemen (zie hierna: Contact).

 

8. Website en cookies

Japan Super Foods gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Japan Super Foods gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Dit kan invloed hebben op de functionaliteit van onze website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast zullen we cookies plaatsen die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en/of advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u dan geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op deze website kunnen ook cookies geplaatst worden door derden.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Japan Super Foods en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@japansuperfoods.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Japan Super Foods wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

10. Wijziging privacyverklaring

Wilt u erop letten dat het mogelijk is dat wij onze privacy verklaring kunnen wijzigen. U kunt altijd de laatste versie zien op onze website.

Close

Cart

Geen producten in de winkelwagen.